Kişisel Verilerin Korunması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması BİEN Finans Faktoring A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;
•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
•    Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
•    İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme
ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Veri nedir?
Kişisel veri kimliği; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Ayrıca KVKK’ya göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf, sendika, vb. üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, vb. veriler özel nitelikli kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
 

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?
•    Kimlik Bilgileri: : Kimlik fotokopisi, adı, soyadı, yaş, kimlik türü, TCKN/VKN, doğum yeri ve tarihi
•    Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Vesikalık fotoğraf 
•    İletişim Bilgileri: Telefon, iletişim adresi, e-posta adresi
•    Mesleki Deneyim: Eğitim bilgileri, meslek bilgisi
•    Müşteri İşlem Bilgileri 
•    Finans Bilgileri
•    İmza

Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz?
Kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. Ayrıca yasal mevzuatlar, iş sözleşmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve KVKK’da yer verilen kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında;
•    Bireysel sözleşme için imza,  ad-soyad,  nüfus cüzdan fotokopisi,  yerleşim yeri ve adres bilgisi/son 3 aylık güncel fatura/ikametgah belgesi,  mali bilgiler,  eposta adresi,  telefon,  vekili varsa vekaletname, 
•    Kurumsal sözleşme için vergi levhası fotokopisi,  ticaret sicil gazetesi fotokopisi,  ticaret sicil belgesi veya faaliyet belgesi,  temsile yetkili kişilerin yetki durumlarını gösteren noter onaylı belge ya da yönetim kurulu kararı,  temsile yetkili kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri, son 3 aylık adına kayıtlı fatura,  noter onaylı imza sirküleri  (temsile yetkili kişi imza sirkülerinde yer almıyorsa noter onaylı vekaletname)  tüzel kişiliklerde %25’i aşan paya sahip gerçek kişi var ise   kimlik fotokopisi ve adına kayıtlı son 3 aylık fatura,  tüzel kişi ise  şirkete ait vergi levhası,  sicil gazetesi,   faaliyet belgesi,  imza sirküleri 
•    İşlemlerinizle ilgili çekler, senetler, ses kayıtları, fatura vb. bilgiler,
•    Vergi beyannamesi hazırlanması için mali müşavir ve ortaklara ilişkin veriler,
•    Personel adaylarının değerlendirilmesi amacıyla özgeçmiş ve ilgili belgeler,
•    Tedarikçi ile sözleşme tesis edilmesi için gerekli bilgiler
başta olmak üzere kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu , MASAK, Ticaret Kanunu, BDDK, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. 
•    İşlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
•    Elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
•    Mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
•    Talep edilen / faktoring ürünleri /diğer hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesi
•    Faktoring uygulması üzerinden müşterilerin/3. tarafların kayıt edilmesi,
•    Müşterilerle/3.taraflarla iletişim kurulması,
•    Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
•    Müşterilere daha özellikli hizmetler sunmak için analiz çalışmaları yapılması, istihbarat faaliyetleri yürütülmesi, 
•    Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi, 
•    Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
•    Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
•    Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
•    Pazarlama faaliyetlerin yürütülmesi,
•    Şirket içi değerlendirme yapılması,
•    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
•    Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde iş ilişkimizin devam ettiği süre boyunca ve iş ilişkimiz sona erdikten sonra ilgili yasal mevzuatın öngördüğü süre kadar işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?
Kişisel verileriniz, kanuni ya da sözleşmeye bağlı fiili gereklilikleri ve hizmetleri ifa etmek ve/veya sizlere daha güvenli ve daha iyi hizmet şartları sağlayabilmek, operasyonel faaliyetlerin yürütebilmek için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi , BDDK, SPK ,program ortağı kuruluşlar, hizmet alınan ve verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalar ile faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar, bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere paylaşılabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tüm hizmet birimleri, Şubeler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler vb diğer gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşme ve bunlara dayalı yükümlülükleri yerine getirmek ve elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemelere ilişkin kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve meşru menfaatlerimiz için dolandırıcılığın önlenmesi amaçlarıyla toplanabilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

KVKK’ya göre haklarınız
KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;
a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f)    İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g)    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. 

Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz?
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yapacağınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda; KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Şirketimize (“Pelitözü Mahallesi Ayazma Sokak BienYapı Sitesi No:52 Bilecik / Merkez” adresine) yazılı olarak veya info@beinfinans.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz. 
Başvurunuzun Türkçe olması ve içeriğinde;
a)    Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c)    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
d)    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
e)    Talep konusu

bulunması zorunludur. Şirketimiz kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.